عضویت در انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران

1- عضویت پیوسته
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته محیط زیست، پسماند، بهداشت محیط، طراحی محیط، برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران، معماری، مکانیک، مهندسی شیمی، کشاورزی، مهندسی صنایع و منابع طبیعی باشند، می توانند به عضویت پیوسته درآیند. حق عضویت سالانه: 300000 ریال

2- عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند یک شاغل باشند.
حق عضویت سالانه:200000 ریال

3- عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در رشته های عمران، محیط زیست، بهداشت محیط، طراحی محیط، برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، معماری، مکانیک، مهندسی شیمی، کشاورزی، منابع طبیعی و مهندسی صنایع به تحصیل اشتغال دارند.
حق عضویت سالانه: 100000 ریال

4- عضویت افتخاری:
شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های عمران، محیط زیست، بهداشت محیط، طراحی محیط، برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، معماری، مکانیک، مهندسی شیمی، کشاورزی، منابع طبیعی و مهندسی صنایع حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.

5- اعضای مؤسساتی (حقوقی)
سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.
حق عضویت سالانه: 5500000 ریال
تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند یک می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

شماره حساب انجمن جهت واریز حق عضویت: شماره حساب 135867969 نزد بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد 187


لطفا فرم درخواست عضویت راپس از دریافت از لینک های زیر تکمیل نموده و به همراه و فیش واریزی حق عضویت به آدرس anjomanpasmand@gmail.com ارسال نمایید:


تاریخ ارسال: 1394/01/31