بازدید از سایت زیست توده ساوه

بازدید برخی از اعضای انجمن مدیریت پسماند ایران از سایت زیست توده ساوه با همکاری سازمان انرژی های نو در تاریخ دو شنبه 4 خرداد ماه 94 برگزار شد.


تاریخ ارسال: 1394/04/19