نخستین کنگره بین المللی جامع محیط زیست

نخستین کنگره بین المللی جامع محیط زیست در تاریخ 25 تا 26 شهریور 1394 توسط مرکز همایش های توسعه ایران در شهر تهران برگزار می شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به نشانی اینترنتی http://cgei.ir/  مراجعه کنند.

محورهای همایش:
  
 محیط زیست و انرژی
-انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد، شناسایی منابع و روشهای بهروری
-ذخیره سازی و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
-اثرات زیست محیطی استفاده از منابع مختلف انرژی
-فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی
-سیاست گذاری و مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی 
-ابعاد مختلف اقتصادی منابع انرژی

محیط زیست و تنوع زیستی
-سرزمین شناسی و حفاظت از آن
-حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری
-حفاظت از گونه­های در معرض خطر انقراض
-عوامل موثر در کاهش تنوع زیستی حاصل از بهره برداری از اکوسیستم­های خشکی و آبی
 
تغییرات آب و هوائی و اقلیمی
-اثرات زیست محیطی تغییرات آب و هوا در مقیاس جهانی 
-اثرات زیست محیطی تغییرات آب و هوا در مقیاس محلی 
-قوانین و مقررات ملی و بین المللی 
-اثرات اقتصادی و اجتماعی تغییرات آب و هوا 
-تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی و گرمایش منطقه ایی
-تغییرات اقلیمی، گازهای گلخانه‌ای و اثرات اقتصادی آن
-تغییرات اقلیمی و امنیت انرژی (راهبردها و سیاست‌ها)

 
مهندسی طراحی محیط زیست
-اصول و مبانی طراحی محیط
-طراحی و برنامه ریزی تفرجگاه‌ و پارکهای ملی 
-طراحی و معماری بومی با رویکرد اسلامی 
-طراحی اکولوژیک و پایدار 
-بازسازی و بهسازی محیطی 
-نقش طراحی محیطی در کاهش اثرات زیست محیطی 
-طراحی شهری، بهسازی محیط زیست
-فضای سبز و محیط زیست شهری
-شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
-مسائل محیط زیست کلان شهرها
-اثرات زیست محیطی طرح­های عمرانی و شهرسازی درشهرها
-اکولوژی شهری و شهر سبز
-طراحی محیط شهری پایدار با تأکید بر کاهش مصرف انرژی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان
-نقش مواد و مصالح در طراحی فضاهای تفرجی
-نقش فضاهای سبز و باز شهری در کاهش تنش‌های زیست محیطی
-اصول و مبانی طراحی محیط پایدار شهری و حومه شهری
-طراحی اکولوژیک فضاهای شهری و حومه شهری
-حفاظت و بازسازی سایت‌های تاریخی با ارزش
-برنامه های توسعه شهری و محیط زیست
-برنامه ریزی ملی و منطقه ای و سیاست‌های زیست محیطی
-طراحی و برنامه ریزی تفرجگاه‌ و پارکهای ملی
-نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی
-اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای سبز
-استفاده از فن آوریهای نوین در فضای سبز شهری
-کاربرد اصول اکولوژیکی در مدیریت و برنامه ریزی فضای سبز شهری


 سوانح و بحران های زیست محیطی
-تغییر اقلیم و گرمایش جهانی
-گازهای گلخانه ای
-عوامل موثر در تخریب لایه ازون
-شناخت سوانح و تهدیدهای محیط زیستی (سوانح شیمیایی، هسته ای، میکروبی، بیولوژیک و.....)
-مدیریت بحران‌ها و سوانح زیست محیطی و روش‌های کاهش آن
-چالش‌های سوانح طبیعی در محیط‌های شهری
-سیاست گذاری قوانین و مقررات در مدیریت بحران و سوانح

برنامه ریزی و آمایش سرزمین 
-تئوری برنامه ریزی محیط زیست 
-برنامه ریزی شهری، روستائی و منطقه ای 
-برنامه ریزی آمایشی و کاربری اراضی 
-برنامه ریزی اکوسیستمی 
-حفاظت و تنوع زیستی 
-ارزیابیهای زیست محیطی
-ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
-ارزیابی ریسک زیست محیطی
-مدلهای آمایش سرزمین
-اثرات زیست محیطی پروژهها و طرحهای کلان
-توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها
 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست
-بهداشت محیط شهری و روستایی
-بهداشت محیط در شرایط اضطراری و بحرانها
-کلیات خدمات بهداشتی (مواد غذایی، مسکن)
-معرفی نرم افزارهای تخصصی بهداشت محیط ومحیط زیست

-کاربرد فناوری نانو در بهداشت محیط ومحیط زیست
-روش های ارزیابی و مدیریت ریسک

فن آوری های نوین زیست محیطی(GIS,RS)
-کاربرد GISو RS در محیط زیست
-کاربرد GISو RS در منابع آب
-روشهای مکان دار کردن مطالعات محیط زیست
-مکان دار کردن EIA
-تحلیلهای اکوسیستمی با استفاده از GIS و RS
-روشهای مکان یابی با GIS
-محیط زیست و فن آوری اطلاعات

 
 اقتصاد، حقوق، فرهنگ و آموزش در محیط زیست
-مبانی نظری اقتصاد محیط زیست
-روشها و فنون در اقتصاد محیط زیست
-ارزشگذاری اقتصادی زیست محیطی
-بررسی خسارتهای تغییر اقلیم
-ارزشگذاری اقتصادی پسماندهای قابل بازیافت
-حسابداری زیست محیطی
-مسائل و مشکلات روش های موجود
-مبانی نظری حقوق محیط زیست
-مراجع و روند قانونگذاری در محیط زیست
-مسائل و مشکلات قوانین موجود
-قوانین و مقررات در سطح ملی و بین المللی
-تدوین و اجرایی نمودن مقررات زیست محیطی و نقش آن در کاهش تخریب محیط زیست
-چالشهای منطقه ای و بین المللی زیست محیطی
-جرائم زیست محیط
-روشهای اجرای بهینه و هدفمند قوانین
-مبانی نظری و تئوری­های و تکنیک­های آموزش محیط زیست
-روشهای ارتقاء آموزش محیط زیست در کلیه سطوح
-روشهای ارتقاء فرهنگ زیست محیطی
-نقش مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست
-روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی
-آینده‌پژوهی در حوزه محیط ‌زیست
-تولید ملی در راستای اقتصاد سبز

آب و فاضلاب
-انواع آلایندههای آب
-کیفیت آب آشامیدنی و رعایت استانداردهای ملی
-تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
-مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
-اثرات زیست محیطی آفت آب های زیرزمینی
-استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
-مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
-فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب
-علل خشکسالی سال های اخیر
-خشک شدن تالاب ها
-روش های نوین آبیاری، مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

هوا و صوت
-شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی
-آلودگی هوا، شناسایی منابع، آلاینده ها و مخاطرات بهداشتی
-ریزگردها و اثرات زیست محیطی آن
-روش های نوین کنترل آلودگی هوا  

-استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
-پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
-ارائه و بررسی طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا      
-ابعاد روانشناختی تأثیرات آلودگی هوا
 
 خاک
-شناسایی و پایش آلایندههای خاک
-حذف آلایندههای خاک با استفاده از فناوریهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی و غیره
استانداردهای حد مجاز آلایندهها در خاک

مدیریت پسماند و بازیافت
-مدیریت پسماند (جمع آوری، کاهش از مبداء، دفع، دفن، بازیافت، کمپوست و...)
-مدیریت و بازیافت مواد زائد خطرناک
-مکان یابی، ساماندهی و مهندسی مکانهای دفن بهداشتی پسماندها
-فناوریهای نوین در فرآیند مدیریت پسماند
-تولید مواد و انرژی از پسماند
-اقتصاد و مدیریت پسماندها
-قوانین، مقررات و استانداردهای مدیریت پسماندها در ایران و سایر کشورها
-مشارکت بخش خصوصی در فرآیند مدیریت پسماند
 
محیط زیست و علوم مختلف
-بیوتکنولوژی و محیط زیست
-نانوتکنولوژی و محیط زیست
-محیط زیست و فناوری اطلاعات
-محیط زیست و پزشکی
-فیزیک و محیط زیست
-حمل و نقل و محیط زیست
-صنعت، معدن و محیط زیست
-سوخت، انرژی و محیط زیست
-علوم جانوری و محیط زیست
-زمین شناسی زیست محیطی
-کشاورزی و محیط زیست
-منابع طبیعی و محیط زیست
-هواشناسی و محیط زیست
-شیمی، پتروشیمی و محیط زیست
-معماری، شهرسازی و محیط زیست
-عمران، ساخت و ساز و محیط زیست
-گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست
-و سایر عرصه های علوم و فناوری مرتبط با محیط زیست


تاریخ ارسال: 1394/05/19