گردهمایی مشترک انجمن‌های علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران و مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

با توجه به وجود زمینه های مشترک میان رشته مدیریت پسماند با بسیاری از تخصص های علمی،  گردهمایی مشترک انجمن‌های علمی مهندسی و مدیریت پسماندایران و مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، عصر روز سه شنبه 21 مهر در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست پس از صحبت های آغازین دکتر روزبه عباس زاده عضو هیات مدیره انجمن ماشین های کشاورزی، دکتر برات قبادیان به ایراد سخنرانی پرداختند. موضوع سخنرانی ایشان جایگاه انرژی زیستی در توسعه پایدار (فرصت ها و تهدید ها) بود. سخنران بعدی دکتر مهرداد عدل بودند که مباحثی در مورد دورنمای فناوری هضم بی‌هوازی و بیوگاز در ایران و جهان ارائه دادند. در خاتمه پرسش و پاسخ در مورد مطالب ارائه شده انجام شد.

در ادامه تصاویری از این همایش ملاحظه می‌شود.

 


تاریخ ارسال: 1394/09/29