برگزاری کارگاه مدیریت ایمن پسماند و فاضلاب بهداشتی درمانی

انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران با همکاری شرکت فنی مهندسی زیست نگار به منظور برگزاری کارگاه "مدیریت ایمن پسماند و فاضلاب بهداشتی درمانی" اعلام آمادگی می کند.

کارگاه آموزشی "مدیریت ایمن پسماند و فاضلاب بهداشتی درمانی" بر اساس دوره های آموزشی زیر تهیه شده است:

- دوره سه روزه WHOEuro

(تهیه شده به وسیله شرکت ETLog Health GmbH)

 - دوره آموزشی مدیریت پسماندهای بهداشتی درمانی

United Nations Development Program (UNDP)

(با همکاری سازمان جهانی بهداشت و دانشکده بهداشت و درمان دانشگاه ایلینویز شیکاگو)

 - دوره آموزشی شش ماهه از راه دور مدیریت پسماندهای بیمارستانی

 Indira Gandhi National Open University (IGNOU)

 

کارگاه مذکور می تواند در دوره های یک روزه (8 ساعته) تا سه روزه (24 ساعته) طبق اهم سرفصل های موجود در کاتالوگ ضمیمه شده و در سه بخش ارائه شود.

در این دوره از وسایل کمک آموزشی مختلف از جمله پوسترها، استانداردها، گایدلاین ها و دیگر موارد استفاده می شود و ارائه هر بخش به وسیله اعضاء هیئت علمی دانشگاه تهران و متخصصان شرکت فنی مهندسی زیست نگار انجام می شود. همچنین کارگاه به صورت دو طرفه (پرسش و پاسخ) بین مدرس و شرکت کنندگان خواهد بود و در انتها آزمونی با توجه به سطح شرکت کنندگان برگزار خواهد شد.

کارگاه آموزشی "مدیریت پسماند و فاضلاب مراکز بهداشتی درمانی" به وسیله شرکت فنی مهندسی زیست نگار و با همکاری انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران برگزار می شود و در پایان کارگاه، گواهی شرکت فنی مهندسی زیست نگار، گواهی انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه خواهد شد.

جهت دریافت اطلاعات و آگاهی بیشتر از خدمات می توانید به سایت شرکت فنی مهندسی زیست نگار و یا کاتالوگ خدمات مدیریت فاضلاب و پسماند بیمارستانی مراجعه کنید:

Zistnegar.com

کاتالوگ مدیریت فاضلاب و پسماند بیمارستانی


تاریخ ارسال: 1395/02/28