پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

انجمن مدیریت پسماند حمایت خود را از " پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری" اعلام می دارد.

 برای اطلاع از محورهای کنگره و جزییات آن به سایت کنفرانس به نشانی  www.isci.ir مراجعه فرمایید

 

1-کشاورزی و توسعه پایدار

 - اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار
 - تحقیقات، مدیریت، اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی
 - فناوری های نوین، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
 - ایمنی زیستی، مهندسی ژنتیک، کشاورزی ارگانیک
 - علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
 - میوه های مناطق معتدله
 - هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
 - مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
 - شناسایی و مبارزه با علفهای هرز، آفات و بیماری های گیاهی
 - اقتصاد، بازاریابی، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
 - به زراعی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی
 - ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی
 - ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
 - نقش ترویج در اکوتوریسم، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها
 - نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی
 - نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار
 - نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار

2- تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین

   - آسیب شناسی تولید در بخش کشاورزی

  - چالش های مالی، اقتصادی، بازرگانی و مدیریتی در بخش کشاورزی

 - بیابان زدایی و آینده تولیدی بخش کشاورزی

 - چالش های علمی در راه مکانیزه نمودن کشاورزی بومی

 - کشاورزی با رویکرد دام و طیور -  بحران آب در بخش کشاورزی

 - تولید و مدیریت منابع و آبخیزداری

 - آسیب شناسی محصولات کشاورزی مرتبط با دام و طیور

 - آمایش سرزمین، شناخت استعدادها

  - تولید پایدار، امنیت تولیدکننده

 - سایر مباحث مرتبط....

3- منابع طبیعی و توسعه پایدار
- مباحث نوین در منابع طبیعی
- تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی
- استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی
- روشهای پالایش در منابع طبیعی
- ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی

4- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
- آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری
- مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک، آبیاری و زهکشی
- حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب
- مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک
- نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار
- تغذیه خاک های کشاورزی، رابطه آب و خاک و گیاه
- روشهای مصرف کود در خاک
- هیدرولوژی، خاک شناسی و اقلیم شناسی
- اصلاح خاک های شور، قلیایی و اسیدی
- پخش سیلاب، آمایش سرزمین، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها

5- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
- محصولات تراریخته
- بانک ژن و ذخایر ژنتیکی
- زراعت و اصلاح نباتات
- روشهای جدید به نژادی در گیاهان
- بیوتکنولوژی، کشت بافت

6- مدیریت، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
- صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای
- سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال
- بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن
- بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی
- مشاغل خانگی، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
- الگوهای حمایتی بخش کشاورزی، مدیریت در بخش تعاونی ها

7- علوم صنایع غذایی
- مباحث نوین در علوم صنایع غذایی
- علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی
- بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی
- بهداشت غذایی و مسمویت غذایی
- فرآوری مواد غذایی گیاهی، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی
- میکروب شناسی مواد غذایی

8- علوم دامی و دامپزشکی
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار
- تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور
- کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور
- مدیریت و پرورش، بهداشت، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
- نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی
- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی
- فیزیولوژی، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
- نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی
- دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی) 
- بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی
- کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام
- جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

9- علوم شیلات و آبزیان
- کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان
- نقش آبزی پروری در توسعه پایدار
- تکثیر و پرورش آبزیان
- بهداشت و بیماری های آبزیان
- صید و بهره برداری

10- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
- کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی
- ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی
- تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی
- بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی
- کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی
- گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی
- روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی
- هیدروپونیک، سبزی و صیفی، گیاه پزشکی در باغبانی
- الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت
- مدیریت باغ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر
- سازه های گلخانه ای، کود و تغذیه در باغبانی
- به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی
- مدیریت علف های هرز، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی
- کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار

11- گیاهان دارویی

- گیاهان دارویی (اکولوژی و اکوفیزیولوژی - فرآوری، بسته بندی و صنعت)

-  بهره برداری از منابع طبیعی – فرآوری- زیست شناسی

-  بیوتکنولوژی -  فارماکولوژی -  میکروبیولوژی

-  طب سنتی

-  اقتصاد و بازرگانی

-  مهارت‌ها و اشتغال زایی

- گردشگری

-  مبارزه با آفات

-  علف های هرز

- نقش گیاهان دارویی در استفاده کمتر از داروهای شیمیایی

- جایگزینی و فرهنگ سازی گیاهان دارویی

-  سایر مباحث مرتبط

12- گیاه پزشکی

 - مدیریت تلفیقی آفات

 - بیماریهای گیاهی

 - علف های هرز و توسعه پایدار

 - اصول و مبانی دفع آفات و تولیدات سالم

- معرفی و شناخت عوامل بیماریزای گیاهی

- روش های نوین در کنترل و مدیریت علف های هرز در جهت استفاده کمتر از سموم

 سایر مباحث مرتبط...

13- علوم زراعت
- تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت
- کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت
- مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی
- تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت
- زراعت ملکولی، مدل سازی در زراعت، اگروتروریسم
- روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی
- فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت

14- علوم جنگل و مرتع
- علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
- روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
- جنگل و جنگل نشینان، بهره برداری و حمل و نقل جنگل
- مهندسی جنگل، ساختار و توالی جنگل
- سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع
- جنگلداری و مدیریت جنگل، محصولات غیر چوبی جنگل
- نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست جنگل
- پرورش جنگل، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
- اقتصاد، اکوتوریسم، گردشگری و مسائل اجتماعی جنگل
- آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع
- اصلاح، احیاء و توسعه مراتع، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع
- مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی
- کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام
- محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری
- مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع، اقتصاد مرتع

15- نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی
- کاربرد نانو در علوم کشاورزی
- کاربرد نانو در علوم محیط زیست
- نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان
- کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی
- نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی
- نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی
- نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی
- کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی، علوم دامی، محیط زیست و منابع طبیعی

16- بیابان و بیابان زدایی
- ارزیابی، پایش، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
- بیابانزائی و بیابانزدائی، فرسایش بادی و ریز گردها
- اهمیت مناطق بیابانی، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان
- کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی
- بیابانزایی و توسعه پایدار
- خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی

17- مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت
- زمین لرزه، رانش زمین، سیل و مخاطرات دریایی
- آتش سوزی در جنگل ها و مراتع
- خشکسالی و تغییرات اقلیمی
- طوفان، صاعقه و ریزگرد
- کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت سوانح طبیعی
- نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار
- اکو توریسم و تفرجگاه، مدیریت بهره وری از طبیعت
- حیات وحش و استفاده چند منظوره

18- مدیریت انرژی و توسعه پایدار
- انرژی های تجدید پذیر (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و...)
- انرژی های تجدید ناپذیر (نفت، گاز، زغال سنگ و...)
- مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
- محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
- آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
- نقش پدافند غیر عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محیط زیست
- سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
- فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی، ضرورت امنیت و پایداری انرژی
- سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
- روش های استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در سازمان ها و نقش آن
- نقش فن آوری های نوین و مدیریت انرژی، مدیریت انرژی و نقش آن بر بازار
- راه‌کارهای مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی، استانداردها و معیارهای آن
- تأثیر اقلیم و شرایط جغرافیایی بر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
- شیوه های مختلف استحصال و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ایران
- بومی سازی فن آوری استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

19- پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست
- نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار
- آینده‌پژوهی و استفاده از روش های نوین برای مقابله با تهدیدات نوپدید
- نقش پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور
- نقش پدافند غیر عامل در تغییرات تعمدی اقلیم و اثرات آن در بخش کشاورزی
- نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و امنیت زیستی
- نقش آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل بمنظور توانمندی‌ بخش کشاورزی
- کاربرد فناوری‌های نوین در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست

20- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی
- نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم
- تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب
- اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی، جنگل ها، مراتع وروند بیابانزائی
- تغییر اقلیم، تهدید یا فرصت
- اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی
- پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم
- اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات
- توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم
- قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم

21- زیست بوم پایدار و توسعه
- محیط زیست، اجتماع، اقتصاد و زیست بوم پایدار
- پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی
- حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار
- ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها
- شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی
- مدیریت پسماند و زیست بوم، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
- صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست

22- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار
- مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی
- استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست
- آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
- مدیریت انرژی، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
- اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
- تنوع زیستی و توسعه پایدار، مدیریت پسماند و بازیافت
- کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار
- مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

23- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار

 - تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده
 - مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی
 - جغرافیا و برنامه ریزی (طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
 - مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
 - زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی
 - مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
 - روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی

24- آلودگی های محیط زیست(آب، هوا، خاک و صوت)
- پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک
- ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا
- شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی
- پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
- شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
- استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
- ریز گردها و اثرات زیست محیطی آن
- مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تأثیرات آلودگی هوا

25- محیط زیست،آب و فاضلاب
- انواع آلاینده های آب، فاضلاب شهری و تصفیه آن
- مهندسی آب و فاضلاب
- فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب
- تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
- خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر
- مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
- اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی
- استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
- مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
- روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

26- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
 - اقتصاد مقاومتی و تکنولوژی های محیط زیست

-  فضای سبز و محیط زیست شهری
 - شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 - اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 - اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
  - مسائل محیط زیست کلان شهرها، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
 - ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
 - حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
 - کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 - اکولوژی شهری، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
 - توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
 - اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
 - ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری
 - طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
 - نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی
 - اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای سبز و منظر شهری

 

27-  محیط زیست شهری

- اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز

- برنامه ریزی و ارتقای کیفیت خدمات و محیط زیست شهری

- خدمات شهری و مدیریت کاهش مخاطرات

- فناوری اطلاعات و خدمات شهری

- خدمات شهری و ارتقای محیط زیست

- فناوری های نوین و محیط زیست شهری

- مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری

- قوانین، خدمات و محیط زیست شهری

- چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری

-  فضای سبز و محیط زیست شهری

 - ارزیابی اثرات محیط زیست در شهرها

 - اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در شهرها

 - اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

 - مسائل محیط زیست کلان شهرها

-  مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

 - حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

 - اکولوژی شهری، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک

 - ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری

 - طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

 - نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی

28- مدیریت سبز

- مدیریت سبز

-  نوآوری سبز 

 -اقتصاد زیست‌محیطی

-  منطقه سبز و شهر پایدار

 -اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی

-  مدیریت محصول سبز 

- دفتر کار سبز 

 - ساختمان سبز 

- طراحی سبز

- تولید ملی در راستای اقتصاد سبز 


29-   پژوهش های نوین در عرصه محیط زیست

- الگوهای موثر در حذف آلودگی های زیست محیطی صنعت

-  تأثیر ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیدایش صنعت جدید

-  بهداشت، ایمنی و محیط زیست

-  پایش های زیست محیطی

-  فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست

-  به کارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی

-  فناوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع

- کاربرد فناوری GIS و RS در محیط زیست

- کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها

-  کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست

-  روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار

- کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی

-  استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک

-  زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها

-  ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها

-  محیط زیست و فناوری اطلاعات

-  روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی

-  روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست

-  بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی

-  الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی

-  سایر عرصه های علوم و فناوری مرتبط با محیط زیست

-  اکوتوریسم و محیط زیست 

 -محیط زیست و تولید سالم

-  قوانین جرایم زیست محیطی

-  حقوق محیط زیست

-  توسعه پایدار در منابع طبیعی

30- توریسم، گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار

 - گردشگری پایدار و اقتصاد مقاومتی
 - گردشگری مذهبی در ایران، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری
 - گردشگری و اقتصاد ملی، گردشگری و تولید ملی
 - مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
 - استانداردسازی خدمات گردشگری
 - زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته
 - گردشگری به عنوان صنعت جایگزین
 - نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری
 - گردشگری و توسعه کارآفرینی،گردشگری و سرمایه گذاری
 - رویکردهای نوین در صنعت گردشگری
 - فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری
 - اکوتوریسم و گردشگری معاصر
 - گردشگری و انرژی های نو و پایدار
 - آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران
 - ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری
 - موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری
 - نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور
- گردشگری، ایمنی و امنیت، گردشگری و محیط زیست
 - مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری
 - گردشگری شهری، روستایی، عشایری ومدل های اقلیمی
 - گردشگری، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی
 - گردشگری در سواحل، گردشگری و امنیت
 - گردشگری در مناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
 - استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
 - تغییرات آب و هوایی و گردشگری
- گردشگری مذهبی، فرهنگی
 - گردشگری و موزه ها، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پایدار
 - گردشگری الکترونیک، گردشگری و جهانی شدن
 - گردشگری و زنان، گردشگری و معماری
 - گردشگری وموسیقی های محلی
 - نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
 - آموزش و تورگردانی گردشگری
 - گردشگری ورزشی(کوهنوردی،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و...

 

 

 


تاریخ ارسال: 1396/01/21