کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم

انجمن مدیریت پسماند حمایت خود را از "  کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم" اعلام می دارد.

 برای اطلاع از محورهای کنگره و جزییات آن به سایت کنفرانس به نشانی  http://www.icaenr.com مراجعه فرمایید.

 

محور های محیط زیست کنفرانس


پژوهش های نوین در عرصه محیط زیست

الگوهای موثر در حذف آلودگی های زیست محیطی صنعت -  تأثیر ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیدایش صنعت جدید -  بهداشت، ایمنی و محیط زیست -  پایش های زیست محیطی -  فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست -  به کارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی -  فناوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع - کاربرد فناوری GIS و RS در محیط زیست - کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها -  کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست -  روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار - کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی -  استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک -  زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها -  ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها -  محیط زیست و فناوری اطلاعات -  روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی -  روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست -  بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی -  الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی -  سایر عرصه های علوم و فناوری مرتبط با محیط زیست -  اکوتوریسم و محیط زیست  محیط زیست و و تولید سالم -  قوانین جرایم زیست محیطی -  حقوق محیط زیست -  توسعه پایدار در منابع طبیعی -   سایر مباحث مرتبط.

محیط زیست شهری
  
اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز -  برنامه ریزی و ارتقای کیفیت خدمات و محیط زیست شهری -  خدمات شهری و مدیریت کاهش مخاطرات - فناوری اطلاعات و خدمات شهری -  خدمات شهری و ارتقای محیط زیست - فناوری های نوین و محیط زیست شهری - مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری -  قوانین، خدمات و محیط زیست شهری -  چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری -  فضای سبز و محیط زیست شهری -  ارزیابی اثرات محیط زیست در شهرها -  اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در شهرها -  اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها -  مسائل محیط زیست کلان شهرها -  مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها - حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن -  اکولوژی شهری، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک -  ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری -  طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست -  نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی سایر مباحث مرتبط.

محیط زیست و توسعه پایدار  

مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست -  روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی -  استانداردسازی، سیستم های مدیریتی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست -  آلودگی ها و تغییرات اقلیمی -  کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار -  مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری، سیستم های اطلاعات جغرافیایی -  مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار -  مدیریت بحران -  روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی -  توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها -  شهرنشینی و اثرات محیط زیستی آن - الگوهای توسعه پایدار و محیط زیست شهری -  طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست - حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای محیط زیستی آن -  عوامل موثر در کاهش تنوع زیستی حاصل از بهره برداری از اکوسیستم های خشکی و آبی  سایر مباحث مرتبط.

محیط زیست و انرژی پاک
 
تولید انرژی و آثار زیست محیطی آن - کنترل انتشار آلاینده های زیست محیطی در صنعت -  بازیافت انرژی - بهینه سازی انرژی و تأثیر آن برکاهش آلودگی محیط زیست - اقتصاد محیط زیست و انرژی -  مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت -  ذخیره سازی انرژی در صنعت - انرژی های تجدیدپذیر و اثرات زیست محیطی - تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی -  تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی - راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی - مدیریت کاهش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی - استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده -  تصفیه (تثبیت) لجن های حاصل از تصفیه آب و فاضلاب -  مدیریت و تصفیه شیرابه -  دفع و استفاده مجدد از پساب -  دفع و استفاده مجدد از لجن -  تأثیر آلاینده ها بر فرسایش خاک -  شناسایی و پایش آلاینده های خاک -  حذف آلاینده های خاک با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی، حرارتی -  استانداردهای حد مجاز آلاینده ها در خاک -  مکان یابی، طراحی و اجرای محل دفن بهداشتی و مهندسی پسماندها -  زباله سوزی و پسماندهای ویژه - کارایی زباله سوز و اهمیت وجود آن -تأثیر تفکیک زباله از مبدا و کاهش تولید شیرابه - پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و سیار -  شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی -  استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار -  ارائه و بررسی طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا  -  سایر مباحث مرتبط. 

اقتصاد، حقوق و آموزش در محیط زیست

مبانی نظری اقتصاد محیط زیست - روش ها و فنون در اقتصاد محیط زیست -  مسائل و مشکلات روش های موجود -  برآورد خسارت، هزینه های خارجی و سایر - اقتصاد سبز ملی و حسابداری زیست محیطی -  مبانی نظری حقوق محیط زیست -  مراجع و روند قانونگذاری در محیط زیست -  مسائل و مشکلات قوانین موجود -  قانونگذاری در سطح بین المللی -  روش های اجرای بهینه و هدفمند قوانین -  مبانی نظری و تئوری های آموزش محیط زیست - روش ها و تکنیک های آموزش محیط زیست - روش های ارتقای آموزش و فرهنگ محیط زیست در کلیه سطوح -  نقش مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست -  آینده‌پژوهی در حوزه محیط ‌زیست  سایر مباحث مرتبط. 

مدیریت سبز
مدیریت سبز -  نوآوری سبز -  اقتصاد زیست‌محیطی -  منطقه سبز و شهر پایدار -  اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی -  مدیریت محصول سبز -  دفتر کار سبز -  ساختمان سبز - طراحی سبز -  تولید ملی در راستای اقتصاد سبز  سایر مباحث مرتبط.

سوانح و بحران های زیست محیطی

تغییر اقلیم و گرمایش جهانی -  گازهای گلخانه ای -  عوامل موثر در تخریب لایه ازون -  شناخت سوانح و تهدیدهای محیط زیستی-  مدیریت بحران‌ها و سوانح زیست محیطی و روش‌های کاهش آن -  چالش‌های سوانح طبیعی در محیط‌های شهری -  سیاست گذاری قوانین و مقررات در مدیریت بحران و سوانح -  ارائه راهکارهای کاهش سطح آلودگی -  شناخت سوانح و تهدیدهای محیط زیستی -  چالش‌های سوانح طبیعی در محیط‌های شهری -  سیاستگذاری قوانین و مقررات در مدیریت بحران و سوانح -  به حداقل رساندن بحران های زیست محیطی شهری -  بحران های زیست محیطی ناشی از ورود گونه های مهاجم به اکوسیستم بومی  سایر مباحث مرتبط.

برنامه ریزی و آمایش سرزمین

تئوری برنامه ریزی محیط زیست -  برنامه ریزی شهری، روستایی و منطقه ای -  برنامه ریزی آمایشی و کاربری اراضی -  برنامه ریزی اکوسیستمی برای حفاظت از تنوع زیستی -  ارزیابی های زیست محیطی بر محیط زیست -  پایش محیط زیست -  ارزیابی ریسک زیست محیطی -  مدل های آمایش سرزمین -  اثرات زیست محیطی پروژه ها و طرح های کلان -  توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها  سایر مباحث مرتبط.

پدافند غیرعامل در محیط زیست

نقش پدافند غیر عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محیط زیست -  نقش فرهنگ سازی و آموزش در توسعه پدافند زیستی -  روشها و رویکردهای نوین و پایداردر حوزه مهندسی محیط زیست و پدافند غیرعامل  فناوریهای نوین در حوزه مهندسی محیط زیست -  راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه مهندسی محیط زیست -  راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش مدیریت انرژی -  راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه پدافند زیستی و پدافند غیرعامل  سایر مباحث مرتبط.

جغرافیا و محیط زیست پایدار

جغرافیا و توسعه پایدار -  علوم جغرافیایی و فناوری های نوین -  مدیریت بحران و توسعه پایدار -  کاربری اراضی -  مدیریت محیط زیست -  بهسازی و نوسازی -  گردشگری و توسعه پایدار -  اقلیم و محیط زیست -  جغرافیای سیاسی -  جغرافیا و محیط زیست -  جغرافیا و استراتژی های توسعه ملی -  سنجش از دور -  ژئومورفولوژی  سایر مباحث مرتبط.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Prof. Zurab Lomsadze 
Georgian Technical University,  Georgia
ریاست کنفرانس


ProfMzagho  Lobzhanidze
  
Agricultural University of Georgia


Dr. Abdul Wakeel
University of Agriculture Faisalabad (UAF),  Pakistan

 دکتر فرهاد میرزایی 
پژوهشگر موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
 
 


 
صفحه اصلی > محیط زیست
.: محیط زیست

 پژوهش های نوین در عرصه محیط زیست

الگوهای موثر در حذف آلودگی های زیست محیطی صنعت -  تأثیر ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیدایش صنعت جدید -  بهداشت، ایمنی و محیط زیست -  پایش های زیست محیطی -  فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست -  به کارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی -  فناوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع - کاربرد فناوری GIS و RS در محیط زیست - کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها -  کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست -  روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار - کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی -  استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک -  زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها -  ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها -  محیط زیست و فناوری اطلاعات -  روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی -  روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست -  بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی -  الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی -  سایر عرصه های علوم و فناوری مرتبط با محیط زیست -  اکوتوریسم و محیط زیست  محیط زیست و و تولید سالم -  قوانین جرایم زیست محیطی -  حقوق محیط زیست -  توسعه پایدار در منابع طبیعی -   سایر مباحث مرتبط.

محیط زیست شهری
  
اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز -  برنامه ریزی و ارتقای کیفیت خدمات و محیط زیست شهری -  خدمات شهری و مدیریت کاهش مخاطرات - فناوری اطلاعات و خدمات شهری -  خدمات شهری و ارتقای محیط زیست - فناوری های نوین و محیط زیست شهری - مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری -  قوانین، خدمات و محیط زیست شهری -  چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری -  فضای سبز و محیط زیست شهری -  ارزیابی اثرات محیط زیست در شهرها -  اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در شهرها -  اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها -  مسائل محیط زیست کلان شهرها -  مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها - حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن -  اکولوژی شهری، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک -  ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری -  طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست -  نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی سایر مباحث مرتبط.

محیط زیست و توسعه پایدار  

مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست -  روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی -  استانداردسازی، سیستم های مدیریتی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست -  آلودگی ها و تغییرات اقلیمی -  کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار -  مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری، سیستم های اطلاعات جغرافیایی -  مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار -  مدیریت بحران -  روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی -  توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها -  شهرنشینی و اثرات محیط زیستی آن - الگوهای توسعه پایدار و محیط زیست شهری -  طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست - حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای محیط زیستی آن -  عوامل موثر در کاهش تنوع زیستی حاصل از بهره برداری از اکوسیستم های خشکی و آبی  سایر مباحث مرتبط.

محیط زیست و انرژی پاک
 
تولید انرژی و آثار زیست محیطی آن - کنترل انتشار آلاینده های زیست محیطی در صنعت -  بازیافت انرژی - بهینه سازی انرژی و تأثیر آن برکاهش آلودگی محیط زیست - اقتصاد محیط زیست و انرژی -  مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت -  ذخیره سازی انرژی در صنعت - انرژی های تجدیدپذیر و اثرات زیست محیطی - تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی -  تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی - راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی - مدیریت کاهش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی - استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده -  تصفیه (تثبیت) لجن های حاصل از تصفیه آب و فاضلاب -  مدیریت و تصفیه شیرابه -  دفع و استفاده مجدد از پساب -  دفع و استفاده مجدد از لجن -  تأثیر آلاینده ها بر فرسایش خاک -  شناسایی و پایش آلاینده های خاک -  حذف آلاینده های خاک با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی، حرارتی -  استانداردهای حد مجاز آلاینده ها در خاک -  مکان یابی، طراحی و اجرای محل دفن بهداشتی و مهندسی پسماندها -  زباله سوزی و پسماندهای ویژه - کارایی زباله سوز و اهمیت وجود آن -تأثیر تفکیک زباله از مبدا و کاهش تولید شیرابه - پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و سیار -  شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی -  استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار -  ارائه و بررسی طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا  -  سایر مباحث مرتبط. 

اقتصاد، حقوق و آموزش در محیط زیست

مبانی نظری اقتصاد محیط زیست - روش ها و فنون در اقتصاد محیط زیست -  مسائل و مشکلات روش های موجود -  برآورد خسارت، هزینه های خارجی و سایر - اقتصاد سبز ملی و حسابداری زیست محیطی -  مبانی نظری حقوق محیط زیست -  مراجع و روند قانونگذاری در محیط زیست -  مسائل و مشکلات قوانین موجود -  قانونگذاری در سطح بین المللی -  روش های اجرای بهینه و هدفمند قوانین -  مبانی نظری و تئوری های آموزش محیط زیست - روش ها و تکنیک های آموزش محیط زیست - روش های ارتقای آموزش و فرهنگ محیط زیست در کلیه سطوح -  نقش مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست -  آینده‌پژوهی در حوزه محیط ‌زیست  سایر مباحث مرتبط. 

مدیریت سبز
مدیریت سبز -  نوآوری سبز -  اقتصاد زیست‌محیطی -  منطقه سبز و شهر پایدار -  اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی -  مدیریت محصول سبز -  دفتر کار سبز -  ساختمان سبز - طراحی سبز -  تولید ملی در راستای اقتصاد سبز  سایر مباحث مرتبط.

سوانح و بحران های زیست محیطی

تغییر اقلیم و گرمایش جهانی -  گازهای گلخانه ای -  عوامل موثر در تخریب لایه ازون -  شناخت سوانح و تهدیدهای محیط زیستی-  مدیریت بحران‌ها و سوانح زیست محیطی و روش‌های کاهش آن -  چالش‌های سوانح طبیعی در محیط‌های شهری -  سیاست گذاری قوانین و مقررات در مدیریت بحران و سوانح -  ارائه راهکارهای کاهش سطح آلودگی -  شناخت سوانح و تهدیدهای محیط زیستی -  چالش‌های سوانح طبیعی در محیط‌های شهری -  سیاستگذاری قوانین و مقررات در مدیریت بحران و سوانح -  به حداقل رساندن بحران های زیست محیطی شهری -  بحران های زیست محیطی ناشی از ورود گونه های مهاجم به اکوسیستم بومی  سایر مباحث مرتبط.

برنامه ریزی و آمایش سرزمین

تئوری برنامه ریزی محیط زیست -  برنامه ریزی شهری، روستایی و منطقه ای -  برنامه ریزی آمایشی و کاربری اراضی -  برنامه ریزی اکوسیستمی برای حفاظت از تنوع زیستی -  ارزیابی های زیست محیطی بر محیط زیست -  پایش محیط زیست -  ارزیابی ریسک زیست محیطی -  مدل های آمایش سرزمین -  اثرات زیست محیطی پروژه ها و طرح های کلان -  توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها  سایر مباحث مرتبط.

پدافند غیرعامل در محیط زیست

نقش پدافند غیر عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محیط زیست -  نقش فرهنگ سازی و آموزش در توسعه پدافند زیستی -  روشها و رویکردهای نوین و پایداردر حوزه مهندسی محیط زیست و پدافند غیرعامل  فناوریهای نوین در حوزه مهندسی محیط زیست -  راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه مهندسی محیط زیست -  راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش مدیریت انرژی -  راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه پدافند زیستی و پدافند غیرعامل  سایر مباحث مرتبط.

جغرافیا و محیط زیست پایدار

جغرافیا و توسعه پایدار -  علوم جغرافیایی و فناوری های نوین -  مدیریت بحران و توسعه پایدار -  کاربری اراضی -  مدیریت محیط زیست -  بهسازی و نوسازی -  گردشگری و توسعه پایدار -  اقلیم و محیط زیست -  جغرافیای سیاسی -  جغرافیا و محیط زیست -  جغرافیا و استراتژی های توسعه ملی -  سنجش از دور -  ژئومورفولوژی  سایر مباحث مرتبط. 


تاریخ ارسال: 1396/01/26